INFOLINIA: +48 797 606 112  Centrum Informacji i Konsultacji

Wykaz kursów

KURSY I SZKOLENIA
Origin Academy
05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

KSZTAŁCENIE OBOWIĄZKOWE
OPIEKUN MEDYCZNY – 360 godz.
Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny (532102) w/g programu MEN

System zabezpieczenia społecznego 30 godz. (I)* 0 godz. (II)**
Funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego 30 godz. (I) 20 godz. (II)
Anatomia, fizjologia, patologia 25 godz. (I) 25 godz. (II)
Podstawy psychologii 20 godz. (I) 0 godz. (II)
Podstawy języka migowego 20 godz. (I) 0 godz. (II)
Język obcy (angielski / niemiecki) 30 godz. (I) 0 godz. (II)
Podstawy przedsiębiorczości 20 godz. (I) 0 godz. (II)
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 0 godz. (I) 10 godz. (II)
Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych 0 godz. (I) 130 godz. (II)
* ilość godzin w pierwszym semestrze
** ilość godzin w drugim semestrze

MODUŁ ORIGIN BLUE – 30 godz.
Obejmujący kursy dotyczące metod aktywizującego wspierania seniorów i prawidłowego postrzegania procesu starzenia się. Jest to unikatowa wiedza z zakresu opieki nad seniorem wg modelu kanadyjskiego.

Część I – 15 godz.
Prawidłowe postrzeganie procesu starzenia się i rola opiekuna medycznego.
Porozumiewanie się z seniorem, z uwzględnieniem osób demencyjnych.
Aktywizacja seniora o charakterze terapeutycznym.
Współpraca i interdyscyplinarność w zespole opieki.
Część II – 15 godz.
Problemy zdrowotne w procesie starzenia się w ujęciu holistycznym.
Pielęgnowanie osoby z zaburzeniami równowagi, profilaktyka upadków, w tym instruktaże stosowania sprzętu wspomagającego.
Dieta seniorów w różnym stanie zdrowia.
Opieka nad osobą z zaburzeniami postrzegania oraz utrudnionym kontaktem w związku z niedosłuchem, niedowidzeniem, afazją, chorobą Parkinsona, udarem mózgu, itp.

KURSY FAKULTATYWNE

1. KURSY SPECJALISTYCZNE

Rozszerzone kursy specjalistyczne opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej opieki – ogólnodostępne.

Długotrwłe unieruchomienia – 6 godz.
Profilaktyka skutków długotrwałego unieruchomienia, w tym: przykurczy, osteoporozy, zapaleń płuc, zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich, odleżyn, zaburzeń równowagi, zakażeń dróg moczowych, zaparć, stanów obniżonego nastroju.
Zdolność poruszania się i przemieszczania jest podstawą funkcjonowania człowieka i jego podstawową potrzebą. Długotrwałe unieruchomienie prowadzi do wielu chorób, wyniszczenia organizmu i śmierci.
Prawidłowe pielęgnowanie działa terapeutycznie i zapobiega wielu chorobom wywołanym brakiem
ruchu.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jakie to choroby, jakiego leczenia wymagają i jak im zapobiegać
 • jak zorganizować bezpieczne otoczenie osoby unieruchomionej aby zaspokoić jej codzienne potrzeby
 • jaki sprzęt wspomagający będzie potrzebny
 • jakie są prawidłowe techniki pracy
 • jak zadbać o swój kręgosłup

Kurs obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne w pracowni pielęgnacyjnej, wykonywane na fantomie dorosłego człowieka z użyciem sprzętu i środków niezbędnych do pielęgnowaniu osób długotrwale unieruchomionych.

Podnoszenie i przemieszczanie – 6 godz.
Podnoszenie i przemieszczanie osób z upośledzoną funkcją narządu ruchu, profilaktyka urazów i upadków. Edukacja osób niepełnosprawnych ruchowo z zakresu samoobsługi.
Wysiłek fizyczny przy podnoszeniu i przemieszczaniu osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych ruchowo można zmniejszyć, a nawet wyeliminować. Umożliwia to profesjonalny sprzęt oraz metody i techniki pracy, które ułatwiają życie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także zapobiegają urazom i przeciążeniom.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jak radzić sobie z problemem dźwigania osób niepełnosprawnych podczas zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kurs odbywa się w pracowni pielęgnacyjnej. Nauczanie polega głównie na ćwiczeniach praktycznych z użyciem technik i sprzętu wspomagającego.

Pomoc w przyjmowaniu leków – 3 godz.
Zasady przechowywania i pomoc w przyjmowaniu leków z uwzględnieniem seniorów demencyjnych.
Osoby starsze często borykają się z wieloma chorobami przewlekłymi. Wiąże się to z koniecznością stałego przyjmowania wielu różnych leków i nakłada na opiekunów obowiązek nadzoru, tym bardziej, że wielu seniorów ma kłopoty z pamięcią. W domach pomocy społecznej, w związku z ustawicznym brakiem pielęgniarek, pojawiła się potrzeba przeszkolenia opiekunów w zakresie pomocy w przyjmowaniu leków przez ich podopiecznych. Nasze szkolenie pozwoli wdrożyć prawidłowe i bezpieczne procedury postępowania.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jaki jest standard postępowania
 • na czym polega nadzór nad przyjmowaniem leków
 • jak uniknąć pomyłek
 • jak leki powinny być przechowywane i wydzielane
 • na co personel opiekuńczy pomagający w przyjmowaniu leków powinien zwracać szczególną uwagę
 • jakie procedury bezpieczeństwa należy stosować przy realizowaniu zaleceń lekarskich
 • jak dokumentować pomoc w przyjmowaniu leków

Opieka nad osobą z zaburzonym wydalaniem – 12 godz.
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, zaparcia i stomie- z uwzględnieniem seniorów demencyjnych.
Utrzymanie czystości i ochrona skóry przed drażniącym działaniem moczu i stolca stanowi duże wyzwanie dla pielęgniarek i opiekunów osób z zaburzonym wydalaniem.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jak dobierać odpowiednie produkty i preparaty zabezpieczające skórę
 • jak stosować jednorazowy sprzęt medyczny, w tym sprzęt stomijny i cewniki zewnętrzne
 • jakie techniki stosować przy wykonywaniu czynności higienicznych
 • jak ograniczyć lub wyeliminować wysiłek fizyczny i ochronić kręgosłup przed przeciążeniem i urazem
 • jakie są możliwości uzyskania refundacji na produkty i sprzęt zabezpieczający osoby z niekontrolowanym wydalaniem

Kurs odbywa się w pracowni pielęgnacyjnej i polega głównie na ćwiczeniach praktycznych z użyciem technik, produktów, środków pielęgnacyjnych oraz sprzętu związanego z problematyką wydalania.

Opieka nad osoba w stanie wegetatywnym lub śpiączce – 5 godz.
Śpiączka to stan osób, których mózg został bardzo poważnie uszkodzony; zazwyczaj trwa od dwóch do pięciu tygodni. W większości przypadków odzyskanie świadomości następuje w ciągu kilku dni od urazu mózgu. Osoby, które po wzbudzeniu ze śpiączki odzyskują przytomność, ale nie odzyskują świadomości, wchodzą w tzw. stan wegetatywny. Zarówno osoby w śpiączce jaki i w stanie wegetatywnym wymagają całodobowej opieki, która jest procesem bardzo złożonym i jednocześnie trudnym doświadczeniem dla opiekuna. Wymaga bowiem od niego przekonania, że podopieczny może odczuwać świat zewnętrzny i zachowania odpowiedniej postawy przez cały czas sprawowania tej opieki.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jak ogromną rolę w opiece nad osobą w stanie wegetatywnym odgrywa prawidłowa, systematyczna pielęgnacja i rehabilitacja
 • co robić gdy normalne nawiązanie i utrzymanie kontaktu nie jest możliwe
 • jaki sprzęt wspomagający i techniki pracy są niezbędne by bezpiecznie wykonywać czynności pielęgnacyjne
 • jak radzić sobie ze specjalistycznym odżywianiem
 • co oferuje system wsparcia społecznego, a co należy zabezpieczyć we własnym zakresie
 • jakie informacje przekazać rodzinie, która odbiera swego bliskiego z placówki opieki stacjonarnej

Kurs obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne w pracowni pielęgnacyjnej, przeprowadzane na fantomie dorosłego człowieka z użyciem sprzętu i środków niezbędnych do pielęgnacji osób leżących i pozbawionych świadomości.

Pielęgnacja osób z ranami przewlekłymi – 6 godz.
Opieka nad osobą z ranami przewlekłymi, takimi jak stopa cukrzycowa, troficzne owrzodzenie podudzi, owrzodzenie żylne, odleżyny.
Rany trudno gojące są poważnym wyzwaniem, gdyż stanowią jednocześnie problem kliniczny, pielęgnacyjny i ekonomiczny. Długotrwała terapia wiąże się z dużym nakładem pracy i środków finansowych.

W ramach kursu dowiesz się:

 • czy istnieje skuteczny sposób postępowania z ranami trudno gojącymi się
 • jakie są rodzaje ran trudno gojących się i jak im zapobiegać
 • jak obserwować nasze ciało i gdzie się zgłosić po pomoc gdy wystąpią niepokojące objawy
 • jakie opatrunki są dostępne w Polsce i jakie jest ich zastosowanie
 • jak dbać o skórę osoby z przewlekłymi ranami, u której stosuje się opatrunki

Kurs odbywa się w pracowni pielęgnacyjnej i polega głównie na ćwiczeniach praktycznych z użyciem różnorodnych opatrunków i środków pielęgnacyjnych stosowanych w leczeniu i pielęgnowaniu osób z ranami przewlekłymi.

Opieka nad seniorem z zaburzeniami psychicznymi – 8 godz.
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, z uwzględnieniem osób agresywnych.
Opiekun medyczny może mieć podczas pracy kontakt z podopiecznymi z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym również z osobami agresywnymi. Aby sprawować właściwą, profesjonalną opiekę bez narażania się na konfrontację z takimi osobami, niezbędna jest podstawowa wiedza na temat agresji osób zaburzonych psychicznie oraz znajomość podstawowych zasad prowadzenia bezpiecznej komunikacji z tą trudną grupą podopiecznych.

W ramach kursu:

 • dowiesz się jak interpretować zachowania podopiecznego i jak optymalnie reagować w sytuacjach kryzysowych
 • przekonasz się, że z osobą zaburzoną psychicznie można nawiązać dialog ułatwiający wypełnianie zadań opiekuńczych
 • poznasz i przećwiczysz skuteczne techniki deeskalacyjne, podejmowane w celu zredukowania lub całkowitego zlikwidowania zachowań problemowych podopiecznego
 • poznasz zagadnienie podopiecznych z zaburzeniami gerontopsychiatrycznymi (np. chorobą Alzheimera)
 • poznasz i przećwiczysz reagowanie na agresję seniorów demencyjnych, a w ramach szczególnie ważnej w tym wypadku profilaktyki dowiesz się:
 1. jak tworzyć optymalne dla seniora otoczenie
 2. jak unikać błędów i jak się komunikować, by zdezorientowany podopieczny nie czuł się zagrożony

Opieka nad osobą po udarze mózgu – 6 godz.
Pacjent po przebytym udarze mózgu należy do pacjentów trudnych. Gwałtowne i trwałe pogorszenie się stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej i umysłowej jest zwykle szokiem, zakłócającym zupełnie dotychczasowy tryb życia jego i jego rodziny.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jak zrozumieć osobę po udarze
 • jak porozumiewać się z osobą, która jest rozdrażniona i z wielkim trudem szuka słów, a efektem tych wysiłków są bardzo często wyłącznie pojedyncze słowa nie zawsze adekwatne do sytuacji
 • jak opiekować się osobą, która nie postrzega lewej strony swego ciała i otoczenia, gdy utracona została zdolność wykonywania dobrze znanych wcześniej codziennych czynności, jak ubieranie, mycie, czesanie się, chodzenie, korzystanie z toalety
 • jak zmniejszyć skutki funkcjonalne spowodowane uszkodzeniem mózgu
 • jak poprawić komunikację, od której zależy efektywność codziennej opieki i pielęgnacji
 • uzyskasz informacje, które pomogą w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i pielęgnacyjnych

Kurs obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu i środków niezbędnych w pielęgnowaniu osób po udarze mózgu.

Opieka nad osobą w stanie terminalnym – 6 godz.
Umieranie jest ostatnim zadaniem w życiu człowieka, a jednocześnie największym kryzysem. Senior w stanie terminalnym to podopieczny zarówno posiadający prawa, jak i ujawniający potrzeby. Kurs uczy holistycznego, czyli kompleksowego, rozumienia sytuacji umierającej osoby i takiego też reagowania. Wskazuje, jak traktować umierającą osobę z przysługującą jej godnością i być dla niej wsparciem w ostatnich momentach życia.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jak stwarzać właściwą atmosferę, łagodzącą stany lękowe umierającej osoby
 • jak identyfikować objawy wskazujące na zbliżający się zgon, jak na nie reagować za pomocą optymalnego działania opiekuńczego i pielęgnacyjnego oraz zastosowania technik o charakterze paliatywnym
 • jak prowadzić autentyczną i empatyczną komunikację z umierającym
 • jak reagować na potrzeby podopiecznego o charakterze duchowym
 • na czym polega kultura obcowania z procesem umierania i ze śmiercią

Ponadto:

 • przećwiczymy różne warianty interakcji komunikacyjnej w sytuacjach trudnych i problemowych, zdarzających się często podczas kontaktu z osobą w stanie terminalnym
 • omówimy kwestię odnowy sił psychicznych opiekuna zajmującego się osobą umierającą
 • omówimy kwestię opieki nad seniorem z demencją w stanie terminalnym

Opieka nad osoba z demencją– 12 godz.
Senior demencyjny – opieka i metody komunikacyjne.
Seniorzy demencyjni wymagają całodobowej opieki. Często wydaje się, że utrata kompetencji poznawczych i postępująca dezorientacja uniemożliwiają opiekunowi nawiązanie kontaktu z podopiecznymi i zaproponowanie mu jakichkolwiek racjonalnych aktywności. Podczas naszego kursu przekonasz się, że może być inaczej.

W ramach kursu:

 • dowiesz się jak stopniowo, krok po kroku, konstruować pozytywną relację opiekuńczą z seniorem, a także jak ją zacieśniać i wzbogacać o nowe elementy
 • zapoznasz się z wieloma przydatnymi technikami i wskazówkami, dzięki którym będziesz umiał pozytywnie wykorzystać w interakcji z seniorem takie działania opiekuńcze, jak zabiegi higieniczne, zmiana odzieży, posiłki

W ramach części kursu poświęconej nieinwazyjnemu reagowaniu na symptomy utraty poczucia rzeczywistości przez seniora demencyjnego:

 • zapoznasz się z zastosowaniem technik walidacyjnych, zarówno w komunikacji werbalnej, jak i komunikacji pozawerbalnej z seniorem
 • dowiesz się, jak wykorzystywać zachowane kompetencje seniora, jak ćwiczyć jego percepcję i jak posługiwać się elementami o charakterze muzykoterapeutycznym i arteterapeutycznym dla podtrzymania jakości życia podopiecznego
 • poznasz strategie poprawnego reagowania na zachowania agresywne podopiecznego, jego brak współpracy z opiekunem w ramach codziennych aktywności, próby samowolnego opuszczania domu oraz inne problemowe zachowania

Opieka nad osobą z utrudnionym kontaktem – 6 godz.
Opieka nad osobą z zaburzeniami spostrzegania oraz utrudnionym kontaktem w związku z niedosłuchem, niedowidzeniem, afazją, chorobą Parkinsona, udarem mózgu itp.
Zaburzenia percepcji znacznie utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestniczenie podopiecznego w relacjach komunikacyjnych i interakcji międzyludzkiej. Problemy dotykają nie tylko osoby chorej lub niepełnosprawnej – liczne trudności musi przezwyciężyć również opiekun tej osoby, na którego to wyłącznie spada odpowiedzialność za skuteczność dialogu i bezpieczeństwo podopiecznego. Tutaj każdy rodzaj opieki i pielęgnowania jest formą komunikacji. Komunikacja przez zmysł dotyku jest równie ważna jak słowna. Istnieją pewne zasady, których przestrzeganie pomaga w opiekowaniu się podopiecznymi z zaburzeniami spostrzegania oraz utrudnionym kontaktem. Po scharakteryzowaniu wybranych dysfunkcji percepcji omówione zostaną sprawdzone sposoby przezwyciężania związanych z nimi problemów. Od twojej opieki zależy w dużej mierze jakość życia podopiecznego z zaburzeniami spostrzegania oraz utrudnionym kontaktem. Pomożemy Ci profesjonalnie i skutecznie wypełnić to zadanie.

W ramach kursu dowiesz się:

 • czy osoby w znacznym stopniu niesamodzielne i wymagające wszechstronnej opieki można zachęcić do współpracy przy wykonywaniu codziennych czynności
 • jak zachęcić osoby niesamodzielne do większej aktywności i jak odciążyć się w pracy
 • co to jest „książka komunikacyjna” i jak się nią posługiwać
 • jak powinna wyglądać „rutyna komunikacyjna” z podopiecznym z chorobą Parkinsona
 • jak optymalizować kontakt z podopiecznym po udarze mózgu
 • kiedy i jak stosować odpowiednie pomoce w przypadku podopiecznych z niedowidzeniem, niedosłuchem itp.
 • na czym polegają pojedyncze techniki oraz kompleksowe strategie skutecznego pokonywania skutków zaburzeń spostrzegania twojego podopiecznego.

Kurs obejmuje część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne w pracowni pielęgnacyjnej, z wykorzystaniem sprzętu wspomagającego pielęgnowanie osób niepełnosprawnych.

Dieta seniorów w różnym stanie zdrowia– 3 godz.
Prawidłowe odżywianie ma bardzo duży wpływ na stan zdrowia, aktywność i samopoczucie seniorów.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jaka dieta jest wskazana dla osób starszych
 • jak poradzić sobie z często występującym u osób starszych brakiem łaknienia
 • co zrobić by zapobiec skutkom niedożywienia, jakie stosować suplementy uzupełniające dietę  jak dietą uregulować cykl oddawania stolca oraz zapobiegać zaparciom i biegunkom
 • jak sobie poradzić z niestrawnością, wzdęciami, zgagą
 • jak przygotowywać posiłki i udzielać pomocy w jedzeniu
 • jakie stosować naczynia i sztućce u osób z niesprawnymi, drżącymi rękami

Dokumentowanie opieki – 3 godz.
Dokumentowanie czynności leczniczych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych jest obowiązkiem wszystkich pracowników medycznych i służb społecznych. Kurs oferuje instruktaż dotyczący wypełniania dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jakie przepisy prawne regulują obowiązek i zasady prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i pielęgnacyjnej
 • jakie są rodzaje i metody dokumentacji
 • jak prawidłowo wypełniać formularze
 • jak przechowywać i zabezpieczać formularze przed wglądem osób niepowołanych
 • jakie są zasady udostępniania indywidualnejdokumentacji medycznej

2. ROZSZERZONE SPECJALISTYCZNE KURSY JĘZYKOWE
Rozszerzone kursy językowe dla planujących pracę z seniorami niemiecko- lub angielsko-języcznymi. Kursy kładą nacisk na terminologię medyczną, komunikację z seniorami, personelem medycznym i administracją – ogólnodostępne.

Język angielski – 48godz.
Rozszerzony specjalistyczny kurs języka angielskiego
Język niemiecki– 48godz.
Rozszerzony specjalistyczny kurs języka niemieckiego

3. SZKOLENIA DLA SZUKAJĄCYCH ZATRUDNIENIA ZA GRANICĄ
Kursy ogólnodostępne dla osób poszukujących zatrudnienia w sektorze opieki senioralnej za granicą.

Szkolenia dla szukających pracy za granicą / Dokumentowanie opieki – 4 godz.
Dokumentowanie czynności leczniczych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych jest obowiązkiem wszystkich pracowników medycznych i służb społecznych. Kurs przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy za granicą i oferuje instruktaż dotyczący wypełniania dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami i wymaganiami poszczególnych zakładów opiekuńczych z zagranicy, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

W ramach kursu dowiesz się:

 • jakie są wymogi dokumentowania opieki w Niemczech, Austrii i w innych krajach UE

Szkolenia dla szukających pracy za granicą / Przepisy prawne – 4 godz.
Podstawowe przepisy dotyczące zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej obowiązujące w Niemczech, Austrii innych krajach Unii Europejskiej.