PROGRAM ORIGIN NeuroCare AFAZJA

wtorek z ORIGIN

29.02.2019

            Pojęcie afazji odnosi się do pewnej grupy objawów, wśród których dominują zaburzenia mowy, wywołanych uszkodzeniem mózgu - nie dotyczy żadnej konkretnej choroby. Pojawia się w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od czynnika, który je wywołuje. Statystycznie najczęściej Afazja następuje w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu, procesu ekspansywnego, bądź procesu neurodegeneracyjnego prowadzącego do otępienia.

Utrata możliwości porozumienia się z otoczeniem, niezdolność do przekładania myśli na słowa, jest doświadczeniem traumatycznym. Nie podjęcie działań terapeutycznych prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. 

W specjalistycznych poradniach Centrum Origin Otwock dla osób z afazją dostępne są konsultacje z neuropsychologiem i neurologopedą, 
W ramach stacjonarnego Programu Origin NeuroCare Afazja oferujemy terapię z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzoną pod kontrolą zespołu neurorehabilitacyjnego.

Program NeuroCare Afazja obejmuje:
•Wnikliwą diagnostykę
•Indywidualną, codzienna pracę z logopedą i/lub psychologiem
•Indywidualną terapię psychologiczną systemem RehaCom
•Grupową terapię zajęciową oraz ruchową
•Raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin