RELACJE INWESTORSKIE

W miarę postępujących procesów starzenia się społeczeństw, wrasta zapotrzebowanie na obiekty zapewniające seniorom wyspecjalizowaną opiekę.
Istniejąca, w większości przestarzała, infrastruktura oraz obecny system opieki nie spełniają oczekiwań generacji tzw. baby boomers – najliczniejszego w historii pokolenia wchodzącego właśnie w wiek emerytalny. Ilość osób przechodzących na emeryturę rośnie w rekordowym tempie, gwałtownie przekształcając oblicze sektora usług senioralnych.
Zapewnienie odpowiedniej asysty, terapii, rehabilitacji i opieki medycznej wymaga nie tylko zwiększenia ilości specjalistycznych obiektów, ale także rozszerzenia i poprawy jakości świadczonych przez nie usług. Stwarza to doskonałą szansę dla inwestorów.

Wprowadzenie na rynek nowej generacji obiektów usług senioralnych wymaga współpracy doświadczonych deweloperów i operatorów.
Dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom ORIGIN Polska ma wszelkie podstawy stać się liderem wszelkiego typu usług senioralnych oraz usług rehabilitacyjnych, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Zainteresowani jesteśmy także współpracą z indywidualnymi inwestorami, z właścicielami działek lub istniejących obiektów funkcjonujących lub przewidzianych do wykończenia.

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących inwestycji Origin Polska prosimy
o kontakt z dyrektorem zarządzającym, Krzysztofem Jacunskim.
E-mail: kjacunski@originpolska.com
M (Polska): +48 602 101 009
M (Kanada): +1 416 301 2529