REGULAMIN ORIGIN

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM ORIGIN OTWOCK i CENTRUM ORIGIN KRAKÓW

§ 1 – WSTĘP
1. Celem działania Centrum Origin Otwock i Centrum Origin Kraków jest poprawa jakości życia i podnoszenie sprawności osób wymagających stałej opieki lekarskiej, efektywnej rehabilitacji oraz długoterminowej pielęgnacji i opieki.
2. Każdy pracownik Centrum Origin  oraz osoby realizujące świadczenia na podstawie innej niż stosunek pracy, zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Origin.
3. Przedmiotem działalności Centrum jest udzielanie całodobowych, kompleksowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie. 

§ 2 – UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI 
1. Informacje dotyczące aktualnych zasad przyjęć i kwalifikacji, niezbędnych dokumentów, zasad odpłatności, długości pobytu oraz warunków korzystania z usług Centrum można uzyskać:
– w Recepcji Centrum Origin Otwock: ul. Bernardyńska 13, Otwock, w Recepcji Centrum Origin Kraków ul. Osiedle Młodości 10
– na stronie internetowej: www.originpolska.com
– pod numerem Infolinii: +48 797 606 112 
2. Wszelkie prośby, skargi, awarie, zagrożenia i uwagi powinny być zgłaszane za pośrednictwem Recepcji do Dyrektora Centrum lub Kierownika Administracji Centrum.
3. Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia oraz pobytu Pacjenta w Centrum są poufne. Ich udzielanie osobom trzecim, o ile prawo nie stanowi inaczej, możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Pacjenta lub Opiekuna Prawnego, zgodnie z formularzem wypełnianym przy przyjęciu do Centrum.

§ 3 – ŚWIADCZENIA 
1. Zakres usług i zasady pobytu w Ośrodku – w tym w szczególności zasady odpłatności, czas pobytu, zasady przerwania / zakończenia pobytu, szczegółowy zakres świadczeń – jest zgodny z postanowieniami  Zarządu Centrum Origin.
2. Szczegółowy wykaz usług standardowych i ponadstandardowych wraz z aktualnym cennikiem dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej. 
3. Zgodnie z pisemną zgodą wyrażoną przy przyjęciu, każdy Pacjent zobowiązany jest do poddawania się zleconym badaniom i zabiegom lekarskim, czynnościom pielęgniarskim oraz zabiegom z zakresu rehabilitacji, terapii zajęciowej, itp. będących elementem prowadzonego programu terapeutycznego.

§ 4 – ZASADY PORZĄDKOWE 
1. Pacjenci zobowiązani są do szczegółowego przestrzegania  porządkowych, higienicznych, organizacyjnych i innych zaleceń personelu, w tym dotyczących rozkładu dnia (pory posiłków, zabiegów, zajęć dodatkowych), norm wzajemnego współżycia oraz zapewnienia spokoju i intymności innych Pacjentów.
2. W odniesieniu do ww. punktu Regulaminu mogą być stosowane indywidualne wyłączenia, wynikające z profesjonalnej oceny stanu zdrowia i możliwości Pacjenta. 
3. Na teren Centrum nie wolno wprowadzać zwierząt.
4. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez zezwolenia wydanego przez Kierownictwo Centrum.
5. W godzinach 22:00 do 6:00 na terenie Centrum obowiązuje cisza nocna.

§ 5 – ODWIEDZINY
1. Odwiedziny w Centrum odbywają się codziennie w godzinach 8:00 – 20:00,
2. Osoby odwiedzające muszą stosować się do zaleceń porządkowych personelu Centrum.
3. Odwiedziny nie mogą naruszać praw innych Pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju. 
4. Pracownik Centrum ma prawo odmówić wstępu na teren Centrum osobom:
– w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
– nieprzestrzegającym higieny osobistej,
– w stanie zdrowia wskazującym na możliwość przeniesienia choroby zakaźnej.  
5. W określonych sytuacjach związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (np. w sezonie grypowym itp.) decyzją Dyrektora Centrum mogą zostać wprowadzone dodatkowe regulacje / ograniczenia dotyczące odwiedzin.   

§ 6 – SPOŻYCIE ALKOHOLU
1. Na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu.
2. Na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 
3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu trzeźwości Pacjenta, osoby odwiedzającej, pracownika, współpracownika, personel ma prawo podjąć wszelkie czynności zmierzające do potwierdzenia lub wykluczenia tego faktu (odpowiednie badania, testy, wezwanie policji, inne). Na tej podstawie sporządzana jest stosowna dokumentacja.
4. W przypadku złamania zakazów o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego paragrafu, za każde wykroczenie może zostać nałożona kara umowna w wysokości 1000,- PLN.
5. Nieprzestrzeganie postanowień § 6 uznaje się za bardzo poważne naruszenie Regulaminu Centrum i decyzją kierownictwa Centrum Origin  może być powodem usunięcia Pacjenta z Centrum w trybie natychmiastowym.

§ 7- PALENIE TYTONIU
1. Na terenie Centrum  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
2. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na wolnym powietrzu w wyznaczonej strefie – poza ogrodzeniem terenu wokół budynku.
3. Łamanie zakazu palenia na terenie Centrum podlega każdorazowo karze umownej w wysokości 100,- PLN.
4. Nieprzestrzeganie postanowień § 7 uznaje się za bardzo poważne naruszenie Regulaminu Centrum i decyzją kierownictwa Centrum Origin może być powodem usunięcia Pacjenta z Centrum w trybie natychmiastowym.

§ 8 – PRZEDMIOTY PRYWATNE I PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

1. Przedmioty prywatne, przewidziane do wyposażenia lub dekoracji pokoju w którym Pacjent zamieszkuje, mogą być przywiezione na okres pobytu Pacjenta po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownictwa Centrum.
2. Wszelkie przedmioty wartościowe i pieniądze składane są do depozytu za pokwitowaniem. 
3. Złożenie do depozytu następuje protokolarnie, w obecności opiekuna i dwóch pracowników Centrum.
4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów nie złożonych do depozytu. 
5. Pensjonariusze i osoby odwiedzające ponoszą odpowiedzialność materialną za celowe lub wynikające z zaniedbania uszkodzenie, zniszczenie lub ponadnormatywne zużycie mienia Centrum. 

§ 9 – OPUSZCZANIE TERENU CENTRUM
1. Opuszczenie Centrum, niezależnie od okoliczności, możliwe jest wyłącznie za wiedzą personelu.
2. Korzystanie z przepustek regulowane jest oddzielnymi przepisami i wymaga każdorazowo szczegółowego, formalnego uzgodnienia z Kierownictwem Centrum. 
3. W dniu wypisu Pacjent zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego pokoju najpóźniej do godziny 12:00 – w przeciwnym razie naliczana zostaje opłata za kolejny dzień pobytu, zgodna z aktualnym cennikiem.
4. Z uwagi na systemy alarmowe oraz zasady bezpieczeństwa, zabrania się przebywania poza budynkiem głównym Centrum w nocy, tj. w godzinach między 22:00 a 6:00, za wyjątkiem wyjść zaplanowanych i zgłoszonych wcześniej Kierownictwu Ośrodka.

§ 10 – OPŁATY/PŁATNOŚCI
1. Wszelkie opłaty z tytułu świadczeń, zrealizowanych zakupów i inne należy wnosić w ustalonych terminach. 
2. Płatności należy dokonywać przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w recepcji.
3. Centrum Origin  zleca windykację przeterminowanych/nie uiszczonych na czas należności firmom zewnętrznym. 
4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub kopii w formie odwzorowania cyfrowego pobierane są opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z poźn. Zm. 

§ 11 – ZMIANY REGULAMINU
1. Centrum Origin zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Regulaminu zmian i uzupełnień. 
2. Informacja o zmianach / uzupełnieniach Regulaminu wywieszana jest na tablicach ogłoszeń w Centrum. 
3. Nowe postanowienia wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich wywieszenia do wiadomości. 

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska